Nyliberalismens historia

Hela idén med nyliberalismen är att marknadsmekanismerna ska tillåtas styra över mänsklighetens öde. 

Ideologin är att ekonomin borde diktera samhällets regler och inte tvärtom. Allt detta stiger fram i EU-given, där länder och folk ska marknadsanpassas.

Själva termen nyliberalism myntades av den österrikisk-brittiske aristo-kraten  och nationalekonomen …Friedrich Von Hayek vid en konferens i Paris 1938.

Tre skolor finns om nyliberalismen

 1. Österrikiska skolan med en ekonomi baserat på ett individualistiskt agerande
 2. Anakrokapitalismens skola som är en anti-statlig politisk filosofi som förespråkar anarkism med privat äganderätt. Den förespråkar upphävandet av staten; för privatisering på alla samhällsormåden  i en helt självreglerande marknad.
 3. Chicagoskolan, som är baserad på en mer mekanistisk ekonomi med hypotetiska verklighetsmodeller tillsammans med en brutal skola att genomföra ekonomiska program genom ”chockterapi” och stålbad.. Demokratiska processer körs över.

Det har skett bokstavligen som i Kina 1989, när Kina gick från planhushållning till marknadsekonomi under ett kommunistiskt styre och fortfarande då utan mänskliga rättigheter och med en väldig skillnad mellan rika och fattiga. Detta kallas nu för ”röd kapitalism”.

I  China Herald står det:

”Om marknadsvärderingar om de kinesiska bankerna är verkliga och bankerna är i en sådan fin form, varför har inte Kinas bankmodell har exporterats? Amerikanska och europeiska lagstiftare och regeringar leta efter ett sätt att förhindra att nästa finansiella kris. Varför har inte Kinas modell – med sina tillgångar förvaltningsbolag, direkt statligt ägande och central bankernas utlåning – inte åberopats?” 

Det finns således två varianter på marknadsfriheten – den röda och den blå varianten.  Båda systemen bygger på kapitalism. Två ytterligheter i materiell mening och dyrkan.  Statskapitalism där staten äger allt resp den privata kapitalismen söker monopol. Kontentan är att båda har ett fokus på kapitalets tillväxt, där människan utgör medlet. Den helt omvända ordningen. Hela historien vittnar om detta. Superhögern använder extremvänsterns metoder. Vi ser ett skuldsocialisering i EU med bankers hjälp.

Människan är i själva verket målet och kapitalet är medlet att nå målet, som innebär att skapa välstånd. Pengar finns men hopas på fel ställe. Samhället utgör vara den funktion som gör det som människan ensamt inte förmår att utföra, t.ex att bygga en bro, skola eller hus

Ett groteskt exempel på fria marknadskrafter exponeras nu i Afrika. En tredjedel av världens malarialäkemedel är falska eller lågverkande och kommer från Asien , uppger BBC och hänvisar till en amerikansk studie.

Mellan 655.000 och 1,2 miljoner människor dör varje år av allvarlig malaria. En stor del av de här sjukdoms- och dödsfallen skulle kunna undvikas om de tillgängliga läkemedlen var effektiva, av hög kvalitet och användes på rätt sätt, säger Gaurvika Nayyar, som lett studien, DN 22/5

Barn massdör i bl.a malaria genom spridningen av falska läkemedel, som kan handlas på vilken butik som helst. Den offentliga vården är för svag. Den privata friheten spårar ut i brist på ledarskap, regler och omsorg.  Ett resultat av ohämmade marknadskrafter. Aktörer utan ansvar.

Här finns  pionjärer som Ludvig von Mises (1881-1973) i den Österrikas skolan. Mises konstaterade att den enda framkomliga ekonomiska politiken för den mänskliga rasen var en politik för obegränsad laissez-faire, av fria marknader och en obehindrad utövandet av rätten till privat egendom, med regeringen strikt begränsad till försvar av person och egendom inom dess territoriella område.

Friedrich Von Hayeks bok ”The Road to Serfdom” (Vägen till träldom) som utgavs 1944 brukar klassas som en av den nyliberala rörelsens främsta inspirationskällor. Denna väg bröt igenom med globaliseringen och EU-projektet

Friedrich von Hayek (1899-1992) menade bland annat att all centraliserad planering är steg på vägen till ett totalitärt samhälle som Hitlertyskland eller Stalins Sovjet. Lösningen är istället att låta marknadskrafterna styra fritt.

Men vi ser en finansadel träda fram och ekonomi som slår undan alla regler för samhällsordningen.

Förutom Hayek i den österrikiska skolan deltog även hans elev Milton Friedman från den neokonservativa Chicagoskolan, en man som skulle komma att betyda mycket för nyliberalerna och deras Chicagoskola under 70- och 80-tal.

Murray N. Rothbard (1926-1995) var dekanus vid österrikiska School of Economics, grundaren av libertarianism och en förebild i Gamla höger.  Han utvecklas och utvidgas de österrikiska ekonomi enligt Ludwig von Mises.  Han definiera libertarianism med teoretisera en form av fri marknadsanarkism, som han kallade ” anarkokapitalismRothbard förespråkade avskaffandet av  statlig kontroll av samhället och ekonomin. Staten förklarades groteskt som ingenting annat än en ”gäng tjuvar i större format”.

Anders Borg anammar och förklarar som ung 1988

”Om jag fick vara statsminister så skulle folk få göra exakt vad de ville själva!”, sa en blivande finansminister i TV-programmet Diskutabelt 1988, där Robert Aschberg var programledare.

”Det är nys att de har skapat välfärdssamhället. För att skapa sitt eget liv behöver man ingen riksdag och demokrati till. Det klarar man mycket väl med hjälp av sina egna pengar.”

Den ungersk-amerikanske kristne nationalekonomen Karl Polany (1886-1964) var  känd för sitt motstånd mot traditionell ekonomisk tanke och sin inflytelserika bok The Great Transformation,  från 1944, har analyserat marknadssystemets framväxt och växande frigörelse från den sociala och politiska strukturen i vilken ekonomin tidigare var ”inbäddad”. Han skriver i ”Den stora omdaningen”:

”Den industriella revolutionen var början på en revolution som inte var mindre extrem och radikal än den revolution som tänder sekteristens sinne, men den nya tron var ytterst materialistisk och menade att alla mänskliga problem kunde lösas under förutsättning att det fanns obegränsade materiella nyttigheter.”

”Att låta marknadsmekanismer vara den enda herren över människor och deras naturliga omgivning skulle resultera i samhällets tillintetgörande.”

Marknadsliberalerna försöka efterlikna fysikens lagar och metoder genom att komma på hypoteser och sedan utsätta dem för empiriska tester. De bygger sedan upp matematiska modeller som ska återspegla en verklighet utan de äkta lagarna.

Dessa har kapat  sambanden till naturens, samhällspolitikens och människas ekonomiska funktion. Ekonomi innehåller en  3- faldig dynamisk  process på olika nivåer i ett ”mänskligt agerande”. Ett agerande att skapa förutsättningar i hushållet med varandra. 

 • människan: det skapande hushållet med all tillverkning och handel
 • samhället: det gemensamma samhällsbygget för utveckling, försörjning, rätt, frihet och välstånd
 • naturen: all tillgång på naturresurser och allt levande som  ger verklig tillväxt, där det mänskliga agerande är underordnade naturlagar

”Ekonomi” har sitt ursprung i grekiskan – oikonomia – som betyder ”huset med dess lagar” som omfattar hela jorden som ett enda hus och hushåll för hela mänskligheten.

Det är oundvikligt att då inte förstå att detta omfattar ett globalt samförstånd och internationell solidaritet, där företag och samhällets organ finns som ett stöd. Ett totalt tjänande. Att enbart tjäna pengar som mål håller inte. Att tjäna pengar är ett medel för att nå målet. Målet är människan själv och nästa generations framtid. Att tjäna människor.

MARKNADEN ÄR INTE ETT LIVSDUGLIGT BEGREPP

Det ekonomiska flödet samlas i en topp.
Ekonomin  det globala samhällets blodomlopp.

 

1947 träffades 39 liberala ekonomer och publicister från tio länder för en konferens på berget Mont Pelerin nära Vevey i Schweiz.

Syftet var att sprida idéer om det fria samhällets natur och marknads-ekonomiska och politiska mål.

Ett steg blev instiftandet av Ekonomipriset till Alfreds Nobels minne som kallats för Riksbankskuppen 1968. Högskolor runt om likriktas i en neo-klassisk ekonomi.

De politiska partierna i världen rekryterar ”konverterade” ekonomer. Propagandaforskningen i USA startade efter första världskriget.

Det var så Latinamerika ställdes om via Chicagoskolans samhällsforskning, som utbildade nyliberala ekonomer för en ny generation. Ford-stiftelsen sponsrade denna omställning så marknaden kunde öppnas :

 • ”effektiva marknader”
 • tanken  om rationella aktörer och marknader som snabbt justerar
 • recessioner är ”jämviktsresultatet” genom plötsliga ”chocker”
 • minimera statlig ekonomisk inblandning
 • privatisering och nya lagar för marknadsvänlighet
 • social nedskärning och lägre skatter

Österrikiska ekonomer och ekonomer som tillhör Chicago-skolan kan här buntas ihop som ”marknadsliberala” när det gäller minimilön, tullar eller statliga stimulans-åtgärder

Chicagoskolan har vunnit insteg inte bara i USA och Europa, utan även i länder som Chile, Argentina, Indonesien, Ryssland, Kina, Irak med flera, där man fått gå mycket brutalt fram mot fattiga, oliktänkande och arbetare för att implementera idéerna. Denna omställning som skett via

 • marknadsvänliga diktatorer & ledare
 • marknadsliberala finansministrar och rådgivare
 • säkerhetspolisen (nationell och internationell. Bakom Chilekuppen 1973 fanns CIA)
 • chockterapi genom kris – verklig, skapad eller inbillad
  • terror, skuldsättning, börskrasch, finanskris mm
  • propaganda, provokation, upplopp, attentat mm
  • skapa inhemska ekonomiska, sociala eller etniska konflikter
 • konfliktplanering – rida på kris utan att lösa – det kalla/heta kriget mot en världsfiende.
 • utländsk kontroll av nationaltillgångar
  (ex: Sydafrika. De fick demokrati men inte ekonomisk självständighet)

Samma ekonomiska teorier har varit normerande för många av världens universitet och ekonomiutbildningar. Den har även påverkat Världsbankens ekonomer, som i sin tur lett till att många fattiga länders regeringar tvingats till utauktionering av allmän egendom till privata kapitalintressen. Länder med reformpolitik ställs om med ”chockterapi”, en teknik hämtad från ”psykisk” sjuka med ”elchocker”

Den väg har också kallats för KATASTROFKAPITALISM gällande i 40 års världspolitik – http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article1125875.ab

Detta skapade all förödelse i Latinamerika, Asien, Sydafrika och sedan Europa under 80-talet. Ekot hörs än idag. En hjärntvätt har gällt. Individualism och egenintressen ska gälla.

Efter oljekrisen på 70-talet och när guldfoten för dollarn försvann 1971 vädrade nyliberaler lukten av valutaspekulationen och med en armada av iskalla systemskiftare och miljonfinansierades en propaganda som gick de till storms mot det välfärden och det keynesianska systemet. Men lösningen är ju inte ett mer orättvist system som bygger på utarmning av ändliga resurser. Resultatet är att fåtal tar hem storkovan som i ett pyramidspel.

Nu lägger dessa aktörer massor av krut på att skylla alla problem på välfärds-staten och hävda att lösningen är en ohämmat fri marknad.

Det faktum att oljekrisen byggde på en kompensation på valutaförluster, som  spred  finansiell obalans, arbetslöshet och devalvering är förträngt. Valutakriget började och blev vägen via valutaormen, ecu och euro. Att spekulationen hängde ihop med en guldfoten och oljekartellen  föll i glömska. Lika lite som att den klassiska liberalismen med en oreglerad marknad kraschade redan under depressionsåren på 30-talet, där en lag kom att stiftas mot bankernas korrupt handel och spekulationer och ny ”deal” om nationell återuppbyggnad. EU blundar för detta.

Efter militärkuppen i Chile 1973 fick Friedman chansen att testa sina idéer i praktiken när han blev ekonomisk rådgivare åt diktatorn Pinochet.

Efter den våldsamma kuppen skakades Chile av hyperinflation. Friedmans lösning till diktatorn var att

 • sänka skatterna
 • införa frihandel
 • privatisera tjänstesektorn
 • skära ner på den offentliga sektorn och avreglera.

Han sa till Pinochet att göra detta så snabbt som möjligt, innan den chockade och sargade befolkningen hann reagera.  Friedman själv formulerade nyliberalismens tes och stålbad:

”Endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring”.

Hela idén med nyliberalismen är att marknadsmekanismerna ska tillåtas styra över mänsklighetens öde. Tanken är att ekonomin borde diktera samhällets regler och inte tvärtom. De har spenderat flera hundra miljoner dollar för att marknadsföra nyliberalism som mänsklighetens naturliga och normala tillstånd.

Två som omhuldade dessa tankar var Margaret Thatcher och Ronald Reagan och de utgjorde kärnan i Storbritanniens thatcherism respektive USA:s reaganomics under 80-talet. Nyliberalismen hade startat sitt segertåg över världen.

Under 1980-talet så gick 29 procent av skattesänkningarna i Storbritannien till 1 procent av skattebetalarna, så att en enda person som tjänade hälften av den genomsnittliga lönen såg sin skatt öka med 7 procent, medan en enda person som tjänade 10 gånger genomsnittslönen fick en sänkning med 21%.

Statsvetaren Susan George sa mycket träffande om Thatcher:

”Järnladyn var själv Friedrich von Hayeks lärjunge, hon var en socialdarwinist som inte hade några kval över att uttrycka sin övertygelse. Hon var välkänd för att rättfärdiga sitt program med ordet ”There Is No Alternative.”

Det centrala värdet i Thatchers doktrin och nyliberalismen själv är begreppet konkurrens – konkurrens mellan länder, regioner, företag och, självklart, mellan individer.

Konkurrensen är central för att den separerar fåren från getterna, männen från pojkarna, de starka från de svaga.”

Thatcher sa också:

”Det är vårt jobb att sola oss i ojämlikhet och att se att färdigheter och kunskaper ges utlopp för allas goda.”

Susan George förklarar att i Storbritannien minskade antalet jobb inom den offentliga sektorn med 2 miljoner under Thatcher-eran. En av huvudteserna inom nyliberalismen är att den offentliga sektorn måste bli brutalt nedskuren eftersom den inte följer och inte kan följa den grundläggande lagen om konkurrens för profit och marknadsandelar. Så om du blir sjuk, så är det bästa att du har råd med det.

Under Reagans tid på 80-talet ökade

 • de rikaste 10 procenten av amerikanska familjer sin genomsnittliga inkomst med 16 procent
 • de rikaste 5 procenten med 23 procent
 • de rikaste 1 procenten av de amerikanska familjerna fick en 50-procentig ökning. Deras inkomster ökade från 270.000 dollar till 405.000 dollar.

USA kunde  stoltsera med 35 miljoner människor som levde under existensminimum.

En utvecklingsrapport från 1997 av United Nations Conference on Trade and Development baserad på 2.600 separata studier av inkomstklyftor och fattigdom i vitt skilda länder visade att i nästan alla länder har ojämlikheter ökat de senaste 20 åren beroende på nyliberal politik.

Som Naomi Klein mycket riktigt beskriver det i sin briljanta bok ”Chockdoktrinen” så upprepades taktiken från Chile efter invasionen av Irak 2003, men nu på ett ännu brutalare sätt.

 1. Först avväpnade man landet,
 2. Seda invaderade man det
 3. medan befolkningen ännu befann sig i chock ”öppnades” landet för utländska investerare
 4. Till skillnad mot vad Bushadministrationen hela tiden hävdade så försökte USA i det längsta att fördröja fria irakiska val.

”Ockupationen av Irak har aldrig syftat till att ’återuppbygga’ landet, bara till att krossa det, stycka det och bjuda ut delarna till försäljning i väst” skriver Naomi Klein.

John Kavanagh vid the Washington Institute of Policy Research skriver:

”Globaliseringen har gett de extremt rika bättre möjligheter att tjäna pengar ännu snabbare. Dessa individer har gjort bruk av den senaste teknologin för att flytta stora penningsummor runt jorden extremt snabbt och för att spekulera allt effektivare.”

Robert W Cox, professor i politisk vetenskap sa följande:

”Nyliberalismen omvandlar staterna från att vara buffertar mellan externa ekonomiska krafter och den inhemska ekonomin till att bli verktyg för att anpassa den inhemska ekonomin till den globala ekonomins krav.”

Med andra ord är det marknaden, finansspekulanter och företag som sätter reglerna för vilken politik som är önskvärd och för att attrahera kapital och arbetstillfällen bjuder staterna under varandra. Välfärdsstaten måste nedrustas eftersom marknaden kräver det.

Nobelpristagaren och nationalekonomen Joseph Stiglitz, som i flera år var chefsekonom på Världsbanken, avslöjade hur IMF under 80 och 90-talet tvingade länderna i Asien, Afrika och Latinamerika att göra kreditavregleringar.

”IMF-upploppen är plågsamt förutsägbara. När ett land är ”nere för räkning, drar IMF nytta av situationen och pressar ut den sista blodsdroppen ur dem”.

Källa:
Michael Delavante, 2009,
”The Politics of Rich and Poor” av Kevin P. Phillips
”Trade and Development Report 1997”, rapport från FN
”Chockdoktrinen : katastrofkapitalismens genombrott” av Naomi Klein
”Globalisten Som Kom in Från Kylan” om Joseph Steglitz, av Greg Palast

 

Det här inlägget postades i Anarkokapitalism, Anders Borg, Chicagoskolan, Ekonomi, Fördelningspolitik, Globalisering, IMF, Individualism, Keynesianism, Liberalism, Nobelpriset, Nyliberalism, Offentlig sektor, Okategoriserade, Orättvisa, Österrikiska skolan, Privatisering, Skatt, Spekulation, USA, Värderingar. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.